PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  BARDHYL IBRA
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Konstatimi i cenimit të së drejtës së aksesit dhe sigurisë juridike si pasojë e mosregjistrimit të kallëzimit nr.60 prot., datë 06.09.2017 nga Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda, si dhe mosregjistrimit të shqyrtimit të ankimit të veçantë kundër këtij vendimi. Konstatimi i cenimit të së drejtës së aksesit dhe sigurisë juridike nga ana e kancelarit të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda, i cili ka marrë atributet e gjyqtarit, duke kthyer materialet pa veprime procedurale, në shkelje të detyrës. Detyrimi për shpërblimin e dëmit jashtëkontraktor material dhe moral në shumën 3.000.000 lekë, i shkaktuar nga veprimet antikushtetuese të administratës shtetërore të kryera qëllimisht.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  251
Data:  20.11.2017
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 251 Date: 20.11.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.