PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ALBERT MUSTEQJA
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si pasojë e mosgjykimit brenda një afati të arsyeshëm të çështjes civile nr.1500 akti, që i përket vendimit nr.1500, datë 19.11.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si pasojë e shqyrtimit të çështjes civile nr.1500 akti, që i përket vendimit nr.1500, datë 19.11.2015, nga një gjykatë jo kompetente, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë. Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si pasojë e mosnjoftimit të shqyrtimit të çështjes nr.12508, datë 18.12.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Shpërblimi i dëmit pasuror e jopasuror në vlerën 10.000.000 lekë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  252
Data:  20.11.2017
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 252 Date: 20.11.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.