PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  XHAFERR SALIU, MUSTAFA SALIU
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr.173, datë 18.03.2005 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë; nr.183, datë 09.06.2004 të Gjykatës së Apelit Durrës; nr.62, datë 09.02.2004 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  267
Data:  07.12.2017
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 267 Date: 07.12.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.