PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SHOQATA SHQIPTARE E ENERGJISË SË RINOVUESHME (AREA), në mungesë.
Subjekti i Interesuar:  KËSHILLI I MINISTRAVE, përfaqësuar nga znj. Lorana Kasapi dhe z. Eduart Saliaj. MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË, përfaqësuar në gjykim nga z. Eduart Saliaj. ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË, përfaqësuar në gjykim nga znj. Erjola Sadushi, znj. Raimonda Islamaj dhe znj. Julia Guga.
Objekti:  Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit të Këshillit të Ministrave nr.1033, datë 16.12.2015 Për miratimin e metodologjisë së përcaktimit të tarifave fikse të energjisë, që do tu paguhen prodhuesve të energjisë elektrike nga hidrocentralet.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  85
Data:  26.12.2017
Vendosi:  Pushim i gjykimit

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  1.1.9. Partitë politike dhe organizata të tjera
Vendimi i Plotë:  Nr: 85 Date: 26.12.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.