PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  XHAVIT PINARI, NADIRE PINARI, QAZIM PINARI
Subjekti i Interesuar:  ELENI QORDJA, GAQO PRUSHI, NURI PRUSHI, SHPRESA TAFAJ, LUMTURI SHEHU, NADIRE NUNAJ, NAZMI PRUSHI, BAJRAM PINARI, QERIM PINARI, VAJE PINARI, HAJRIJE PINARI, BEDRIJE KOÇI (PINARI), BAKUSHE ISAKU (PINARI), LULJETA TRESA (PINARI), SHOQËRIA MATEO KONSTRUKSION SHPK
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.2857, datë 27.06.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.00-2017-414, datë 07.04.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.2857, datë 27.06.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë deri në momentin e dhënies së vendimit nga Gjykata Kushtetuese.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  86
Data:  26.12.2017
Vendosi:  Pranuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 86 Date: 26.12.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.