PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ALBERT MUÇOHASANAJ
Subjekti i Interesuar:  PROKURORIA E PËRGJITHSHME
Objekti:  Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimeve nr.00-2017-304, datë 07.04.2017 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë; nr.73, datë 10.05.2016 të Gjykatës së Apelit Durrës; nr.11, datë 09.03.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  88
Data:  28.12.2017
Vendosi:  Rrëzuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 88 Date: 28.12.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.