PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SHOQATA E SHOQËRIVE QË OPEROJNË NË FUSHËN E LOTOVE DHE BASTEVE SPORTIVE
Subjekti i Interesuar:  KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË KËSHILLI I MINISTRAVE MINISTRIA E FINANCAVE
Objekti:  Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i nenit 48, pika 2, shprehja si dhe tarifën e mirëmbajtjes së Sistemit Qendror të Monitorimit On-line që duhet të paguajnë shoqëritë e licencuara dhe i nenit 70, pika 12, shprehja tarifa e mirëmbajtjes së tij që duhet të paguajnë shoqëritë e licencuara të ligjit nr.155, datë 21.12.2015 Për lojërat e fatit në Republikën e Shqipërisë, të ndryshuar. Shfuqizimi si e papajtueshme me Kushtetutën i fjalisë së fundit të pikës 1 të dispozitave të përgjithshme dhe i pikave 2 dhe 3 të kreut VI të VKM-së nr.647, datë 14.09.2016 Për përcaktimin e mënyrës dhe kritereve të përzgjedhjes të operatorit që do të ndërtojë Sistemin Qendror të Monitorimit On-line (SQMO) si dhe autoritetin përgjegjës për zhvillimin e procedurave të përzgjedhjes. Shfuqizimi si e papajtueshme me Kushtetutën i pikës 1 të VKM-së nr.331, datë 12.04.2017 Për miratimin e tarifës së mirëmbajtjes së sistemit qendror të monitorimit on-line (SQMO) që duhet të paguajnë shoqëritë e licencuara në lidhje me tarifat e mirëmbajtjes për kategorinë baste sportive.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  89
Data:  28.12.2017
Vendosi:  Rrëzuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  1.1.9. Partitë politike dhe organizata të tjera
Vendimi i Plotë:  Nr: 89 Date: 28.12.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.