PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  QEFSERE SHIMA
Subjekti i Interesuar:  ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME TIRANË, ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME TIRANË, AGJENCIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE, SABRIJE STAFA, SHEFIKAT STAFA.
Objekti:  Shfuqizimi si i papajtueshme me Kushtetutën e Republikë së Shqipërisë i vendimeve nr.00-2017-518, datë 27.04.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë; nr.764, datë 07.04.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.5979, datë 19.05.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  291
Data:  20.12.2017
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 291 Date: 20.12.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.