PrintCloseKërkesa

Viti:  2018
Data e ardhjes:  
Kërkues:  MYQEREM DAJLANAJ
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr.00-2015-4152, datë 04.12.2015 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë; nr.2721, datë 18.06.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.996, datë 06.02.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  11
Data:  24.01.2018
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 11 Date: 24.01.2018
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.