PrintCloseKërkesa

Viti:  2018
Data e ardhjes:  
Kërkues:  MARTE KIMZE
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si pasojë e mosgjykimit të çështjes brenda një afati të arsyeshëm ligjor nga Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Shkodër.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  18
Data:  30.01.2018
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 18 Date: 30.01.2018
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.