PrintCloseKërkesa

Viti:  2018
Data e ardhjes:  
Kërkues:  BANKA E SHQIPËRISË
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.2777 (80-2016-2776), datë 02.06.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë; nr.843 (86-2017-829), datë 01.03.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë; nr.00-2017-1866 (768), datë 12.07.2017 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  22
Data:  30.01.2018
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 22 Date: 30.01.2018
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.