PrintCloseKërkesa

Viti:  2018
Data e ardhjes:  
Kërkues:  GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLËS SË PARË VLORË
Subjekti i Interesuar:  KUVENDI, në mungesë, KËSHILLI I MINISTRAVE, përfaqësuar nga z. Artur Metani, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE (ISSH), përfaqësuar nga z. Astrit Hado.
Objekti:  Shfuqizimi si antikushtetues i nenit 91/4 të ligjit nr.7703, datë 11.05.1993 Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë, në pjesën ku parashikon se vetëm femrat mund të përfitojnë periudhë sigurimi për efekt llogaritjeje pensioni për afatin e kryerjes së studimeve të shkollës së lartë, duke përjashtuar nga kjo e drejtë meshkujt.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  4
Data:  14.02.2018
Vendosi:  Rrëzuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 4 Date: 14.02.2018
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.