PrintCloseKërkesa

Viti:  2018
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SHOQËRIA ANGELO SHOES SH.P.K.
Subjekti i Interesuar:  VASILLO SKUPRA PETRAQ DODI KRISTAQ DODI PËRMBARUESI PRIVAT ARTAN SIMA ZYRA E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME KORÇË
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.2237, datë 29.10.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë; nr.143, datë 17.04.2014 të Gjykatës së Apelit Korçë; nr.201 prot., datë 08.05.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  25
Data:  30.01.2018
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 25 Date: 30.01.2018
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.