PrintCloseKërkesa

Viti:  2018
Data e ardhjes:  
Kërkues:  LULJETA HYSOLLI
Subjekti i Interesuar:  AGIM ELEZI ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË (ERE) MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË
Objekti:  Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.00-2017-1162 (88), datë 06.07.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  5
Data:  01.03.2018
Vendosi:  Rrëzuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 5 Date: 01.03.2018
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.