PrintCloseKërkesa

Viti:  2018
Data e ardhjes:  
Kërkues:  MIMOZA TABAKU (ZORBA), AIDA ZHUPA (ZORBA), MAJLINDA ZORBA.
Subjekti i Interesuar:  EDMOND KUME ZYRA E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME TIRANË.
Objekti:  Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.00-2017-78, datë 17.02.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (dhomë këshillimi).

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  6
Data:  02.03.2018
Vendosi:  Rrëzuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 6 Date: 02.03.2018
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.