PrintCloseKërkesa

Viti:  2018
Data e ardhjes:  
Kërkues:  UNIONI I PROKURORËVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, përfaqësuar në gjykim nga z. Armand Gurakuqi dhe z. Ylli Pjetërnikaj, me autorizim.
Subjekti i Interesuar:  KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, përfaqësuar në gjykim nga z. Ulsi Manja, z. Artan Hoxha dhe znj. Mimoza Arbi, me autorizim. MINISTRIA E DREJTËSISË, përfaqësuar në gjykim nga znj. Edlira Bako dhe z. Periant Teta, me autorizim.
Objekti:  Deklarimi antikushtetuese dhe shfuqizimi i neneve 8, pika 2, shkronja b, togfjalëshi për kundërvajtjet penale; shkronjat c dhe shkronja ç; 11, pika 2, togfjalëshi ose në seancë paraprakë, paragrafi 2; 24, pika 2, togfjalëshi ti kërkojë gjykatës pushimin e akuzës ose çështjes, si dhe të kërkojë dërgimin e çështjes në gjyq, sipas rasteve të parashikuara nga ky Kod; 40, pika 1, shkronja f, togfjalëshi ose gjyqtarit të seancës paraprake, shkronja h, togfjalëshi në seancë paraprake dhe; 72, pika 3, paragrafi i parë, togfjalëshi në seancën paraprake ose; 139, pika 4, togfjalëshi gjatë seancës paraprake; 152, pika 1, togfjalëshi brenda 15 ditëve nga regjistrimi i kallëzimit; 171, pika 1, togfjalëshi ose në fillim të seancës paraprake; 180, pika 3, togfjalëshi të seancës paraprake; 181, pika 6, shkronja a, togfjalëshi ose i kërkon gjykatës pushimin e akuzës apo çështjes, në rastet e parashikuara nga neni 329/a i Kodit, shkronja b; 182, pika 1, togfjalëshi kur procedohet për kundërvajtje penale; 183, pika 1, togfjalëshi para gjyqtarit të seancës paraprake, paragrafi 2, pika 3, shkronja c, pika 4, pika 5, togfjalëshi dhe c, pika 6, togfjalëshi të seancës paraprake, dhe c; 184; 185; 186; 187; 188; 224, pika 1, togfjalëshi në seancën paraprake ose, 226, pika 1, togfjalëshi në seancën paraprake; 228, pika 1, fjalia e dytë e nenit 406/dh dhe 242, pika 4 të ligjit nr.35/2017, datë 30.03.2017 Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.7905, datë 21.03.1995 Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë, të ndryshuar..

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  7
Data:  02.03.2018
Vendosi:  Rrëzuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 7 Date: 02.03.2018
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.