PrintCloseKërkesa

Viti:  2018
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SHOQATA LIGA E SIPËRMARRËSVE NË ARSIM
Subjekti i Interesuar:  KUVENDI I SHQIPËRISË, KËSHILLI I MINISTRAVE, MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT
Objekti:   Shfuqizimi si e papajtueshme me Kushtetutën i fjalës publike në togfjalëshin institucione publike të arsimit të lartë, të parashikuara nga neni 109, paragrafi 1, nga neni 110 pika 1 dhe nga neni 111, pikat 1 dhe 2 të ligjit nr.80/2015, datë 22.07.2015 Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  28
Data:  08.02.2018
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 28 Date: 08.02.2018
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.