PrintCloseKërkesa

Viti:  2018
Data e ardhjes:  
Kërkues:  BLEDAR TAUSHANI
Subjekti i Interesuar:  DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE TIRANË DREJTORIA RAJONALE TATIMORE VLORË DEPARTAMENTI I ADMINISTRATËS PUBLIKE PRANË MINISTRISË SË BRENDSHME ZYRA PËRMBARIMORE KODRA BAILIFF SERVICE
Objekti:  Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si pasojë e mosekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë brenda një afati të arsyeshëm. Dëmshpërblimi i ardhur nga mosekzekutimi i vendimit gjyqësor të formës së prerë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  49
Data:  22.02.2018
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 49 Date: 22.02.2018
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.