PrintCloseKërkesa

Viti:  2018
Data e ardhjes:  
Kërkues:  KUDRET SELIMAJ
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.00-2017-635, datë 04.05.2017 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. Dhënia e një shpërblimi të drejtë për zgjatje të procesit gjyqësor tej afatit të arsyeshëm dhe ligjor.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  50
Data:  19.03.2018
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 50 Date: 19.03.2018
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.