PrintCloseKërkesa

Viti:  2018
Data e ardhjes:  
Kërkues:  HAMZA HAMZAJ
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.00-2017-2167(133), datë 26.10.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë; nr.2459, datë 22.12.2010 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.7035, datë 29.09.2010 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  56
Data:  19.03.2018
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 56 Date: 19.03.2018
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.