PrintCloseKërkesa

Viti:  2018
Data e ardhjes:  
Kërkues:  VASIL PETRE
Subjekti i Interesuar:  DREJTORIA E SIGURIMEVE SHOQËRORE, KORÇË, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr.2281, datë 04.11.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë; nr.1732, datë 13.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë; nr.00-2017-1718, datë 05.07.2017 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  11
Data:  16.04.2018
Vendosi:  Pranuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 11 Date: 16.04.2018
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.