PrintCloseKërkesa

Viti:  2018
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SPARTAK GJIKDHIMA, ELION SHKURTAJ, SHOQËRIA FOOD CATERING (HELIOS CATERING) SH.P.K.
Subjekti i Interesuar:  KOSTANDIN SHKURTI
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.2030, datë 16.03.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr.679, datë 30.03.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.00-2017-534 datë 27.04.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  15
Data:  07.05.2018
Vendosi:  Rrëzuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 15 Date: 07.05.2018
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.