PrintCloseKërkesa

Viti:  2018
Data e ardhjes:  
Kërkues:  BUKURIJE RAMA
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.1014, datë 17.07.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr.1450, datë 28.09.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.00-2015-2895, datë 26.11.2015 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  62
Data:  30.05.2018
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 62 Date: 30.05.2018
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.