PrintCloseKërkesa

Viti:  2018
Data e ardhjes:  
Kërkues:  RAJMONDA MYDINLLARI (DAJA), PALMIRA DAJA, HATIXHE BOZGO
Subjekti i Interesuar:  KËSHILLI I MINISTRAVE
Objekti:  Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe me Konventën Evropiane për të Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut i vendimit të Këshillit të Ministrave nr.766, datë 20.12.2017 Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM-në nr.223, datë 23.03.2016 Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave për vlerësimin dhe shpërndarjen e fondit financiar e fizik për kompensimin e pronave", të ndryshuar.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  87
Data:  20.06.2018
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 87 Date: 20.06.2018
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.