PrintCloseKërkesa

Viti:  2018
Data e ardhjes:  
Kërkues:   NINE SHLLAKU
Subjekti i Interesuar:   KËSHILLI I MINISTRAVE
Objekti:  Shfuqizimi si e papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe Konventën Evropiane për të Drejtat dhe Liritë themelore të Njeriut të VKM-së nr.766, datë 20.12.2017 Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.223, datë 23.03.2016 të Këshillit të Ministrave Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave për vlerësimin dhe shpërndarjen e fondit financiar e fizik për kompensimin e pronave, të ndryshuar.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  88
Data:  20.06.2018
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 88 Date: 20.06.2018
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.