PrintCloseKërkesa

Viti:  2018
Data e ardhjes:  
Kërkues:   ZENEL MUSALLARI
Subjekti i Interesuar:  DREJTORIA RAJONALE E ENTIT TË BANESAVE ELBASAN
Objekti:  Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.00-2016-1048, datë 07.04.2016 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  93
Data:  02.07.2018
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 93 Date: 02.07.2018
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.