PrintCloseKërkesa

Viti:  2018
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ARDIANA KACERJA, VEDIHA SHTRAZA, MIMOZA HADO, AURORA TAKO, IVANA GORE, EVRIANTHI KARAPICI, MANJOLA XHIKU
Subjekti i Interesuar:  KËSHILLI I MINISTRAVE
Objekti:  Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe me KEDNJ-në i vendimit të Këshillit të Ministrave nr.766, datë 20.12.2017 Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.223, datë 23.03.2016 të Këshillit të Ministrave Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave për vlerësimin dhe shpërndarjen e fondit financiar e fizik për kompensimin e pronave, të ndryshuar.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  94
Data:  02.07.2018
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 94 Date: 02.07.2018
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.