PrintCloseKërkesa

Viti:  2018
Data e ardhjes:  
Kërkues:   SHOQËRIA PËRMBARIMORE AEF BAILIFF SERVICE SH.P.K.
Subjekti i Interesuar:  SHOQËRIA EURONOVO SH.P.K. RAIFFEISEN BANK SH.A.
Objekti:  Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.00-2017-1363, datë 21.07.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  95
Data:  02.07.2018
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 95 Date: 02.07.2018
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.