PrintCloseKërkesa

Viti:  2018
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ALEKSADËR FLANKO (ZHYLATI)
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr.00-2015-3188, datë 22.12.2015 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë; nr.348, datë 17.10.2013 të Gjykatës së Apelit Vlorë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  39
Data:  15.02.2018
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 39 Date: 15.02.2018
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.