PrintClose



Kërkesa

Viti:  2019
Data e ardhjes:  
Kërkues:  DAN ALLA
Subjekti i Interesuar:  TIJE SHAMETI (ALLA), XHEMAL ALLA, ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME (ZVRPP)
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr.00-2018-351 (25), datë 05.04.2018 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë; nr.1154, datë 14.05.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.5981, datë 11.06.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  36
Data:  26.12.2019
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 36 Date: 26.12.2019
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.