PrintCloseKërkesa

Viti:  2019
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ILIR SERANI
Subjekti i Interesuar:  STUDIO PËRMBARIMORE L.D.C. KRESTON KATI ODETA GLOZHENI
Objekti:  Konstatimi i cenimit të së drejtës kushtetuese për një proces të rregullt ligjor si pasojë e mosgjykimit të çështjes brenda afatit të arsyeshëm, në shkelje të nenit 42, pika 2, të Kushtetutës dhe neneve 6 dhe 13 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNj).

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  16
Data:  19.12.2019
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 16 Date: 19.12.2019
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.