PrintCloseKërkesa

Viti:  2019
Data e ardhjes:  
Kërkues:  PËLLUMB ZOTAJ
Subjekti i Interesuar:  DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE VLORË
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.2469, datë 24.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë; nr.00-2017-1245, datë 08.05.2017 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  33
Data:  26.12.2019
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 33 Date: 26.12.2019
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.