PrintCloseKërkesa

Viti:  2019
Data e ardhjes:  
Kërkues:  HALIL PEZA
Subjekti i Interesuar:  AVNI DOMI, ZYRA E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME TIRANË
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.726, datë 02.02.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr.2991, datë 19.12.2012 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.00-2017-2121 (134), datë 02.11.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  38
Data:  26.12.2019
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 38 Date: 26.12.2019
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.