PrintCloseKërkesa

Viti:  2020
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ISMAIL MIRI
Subjekti i Interesuar:  PREFEKTURA E QARKUT DURRËS, AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TË PRONAVE TIRANË, PETRIT MIRI, HUME HASA, LUMTURIE LAMA (HASA), SELIM HASA, LULE XAKA (HASA), MEHMET HASA, SULEJMAN DACI, FLUTURA ELEZI (MIRI), FITNETE TOSKA (MIRI), AGIM ÇELA , ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME KRUJË.
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr.624, datë 17.12.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë; nr.2369, datë 10.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë; nr.815, datë 03.07.2018 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  32
Data:  29.01.2020
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 32 Date: 29.01.2020
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.