PrintCloseKërkesa

Viti:  2020
Data e ardhjes:  
Kërkues:  PETRIT HYSI
Subjekti i Interesuar:  DHOMA E AVOKATISË E SHQIPËRISË, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, KËSHILLI I MINISTRAVE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQËRORE
Objekti:  Interpretimi i vendimit nr. 60, datë 16.09.2016 të Gjykatës Kushtetuese që ka shfuqizuar VKM-në nr. 37, datë 21.01.2016 Për përcaktimin e pagës mujore, për efekt të llogaritjes së kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe të sigurimit shëndetësor për personat e regjistruar si të vetëpunësuar, të cilët kryejnë veprimtari ekonomike, profesionale dhe punonjësit e papaguar që punojnë e bashkëjetojnë me të.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  45
Data:  06.02.2020
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 45 Date: 06.02.2020
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.