PrintCloseKërkesa

Viti:  2020
Data e ardhjes:  
Kërkues:  KRENAR MAÇI
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Rishikimi i vendimeve nr. 314, datë 23.10.1998 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë; nr. 07, datë 24.04.1998 të Gjykatës së Apelit Durrës; nr. 35, datë 16.09.1998 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  47
Data:  06.02.2020
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 47 Date: 06.02.2020
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.