PrintCloseKërkesa

Viti:  2020
Data e ardhjes:  
Kërkues:  FETI DEMA
Subjekti i Interesuar:  KËSHILLI I MINISTRAVE
Objekti:  Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.623, datë 26.10.2018 të Këshillit të Ministrave Për miratimin e kartës së të drejtave të qytetarit për përfitimin shërbimeve publike.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  42
Data:  06.02.2020
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 42 Date: 06.02.2020
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.