PrintCloseKërkesa

Viti:  2020
Data e ardhjes:  
Kërkues:  BARDHYL IBRA
Subjekti i Interesuar:  PROKURORIA E GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR TIRANË, GJYKATA E LARTË
Objekti:  1. Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si pasojë e mosgjykimit brenda një afati të arsyeshëm të rekursit dhe detyrimi për përshpejtimin e çështjes nga Gjykata e Lartë. 2. Shfuqizimi si antikushtetues i vendimit nr. 9, datë 15.02.2019 të Gjykatës së Lartë dhe kthimi i çështjes për rigjykim në po atë gjykatë. 3. Konstatimi i shkeljes të së drejtës për një proces të rregullt ligjor nga prokuroria dhe gjykata, duke përfshirë të drejtën e aksesit, sigurinë juridike, vonesën në procedim dhe detyrimin për arsyetimin e vendimit nr.9, datë 15.02.2019 nga Gjykata e Lartë. 4. Detyrimi i organeve për përshpejtimin e procedurave për regjistrimin e çështjes penale dhe vazhdimin e veprimeve procedurale.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  48
Data:  12.02.2020
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 48 Date: 12.02.2020
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.