PrintCloseKërkesa

Viti:  2020
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ARTUR SELMANI
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr. 25, datë 14.10.2019 të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit. Kthimi i çështjes për rishqyrtim pranë Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  57
Data:  23.04.2020
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 57 Date: 23.04.2020
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.