PrintCloseKërkesa

Viti:  2020
Data e ardhjes:  
Kërkues:  BESNIK CANI
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Verifikimi i zgjedhjes dhe shfuqizimi pjesërisht i vendimit nr. 82/2017 Për miratimin e listës në bllok të kandidatëve të zgjedhur në institucionet e rivlerësimit, sipas ligjit nr. 84/2016 Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, të Kuvendit të Shqipërisë, vetëm për sa i përket zgjedhjes së z. Luan Daci si anëtar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit. Pezullimi pjesërisht i vendimit nr. 82/2017 Për miratimin e listës në bllok të kandidatëve të zgjedhur në institucionet e rivlerësimit, sipas ligjit nr. 84/2016 Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, të Kuvendit të Shqipërisë, vetëm për sa i përket zgjedhjes së z. Luan Daci si anëtar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  62
Data:  29.04.2020
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 62 Date: 29.04.2020
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.