PrintCloseKërkesa

Viti:  2020
Data e ardhjes:  
Kërkues:  NASI KERI
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i aktit normativ me fuqinë e ligjit nr. 1, datë 25.01.2017 Për disa ndryshime në ligjin nr.9136, datë 11.09.2003 Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë, të ndryshuar. Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i ligjit nr. 25/2017, datë 09.03.2017 Për miratimin e aktit normativ me fuqinë e ligjit nr. 1, datë 25.01.2017 Për disa ndryshime në ligjin nr. 9136, datë 11.09.2003 Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë, të ndryshuar.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  70
Data:  18.06.2020
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 70 Date: 18.06.2020
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.