PrintCloseKërkesa

Viti:  2020
Data e ardhjes:  
Kërkues:  BARDHYL IBRA
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Konstatimi i aksesit dhe i sigurisë juridike në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë, për shkak të moskalimit të çështjes për short elektronik dhe vazhdimi i procedurave gjyqësore nga gjyqtari i shortit sipas ligjit nr.49/2012 Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative për kërkesën nr.4142, datë 26.04.2019. Konstatimi nga Gjykata Kushtetuese i shkeljes së të drejtës kushtetuese të bërë nga kancelari i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë, z. Arbër Kushe, duke marrë atributet e gjyqtarit të shortit elektronik të kthimit pa veprim të kërkesës nr.4142, datë 26.04.2019. Detyrimi, nga ana e Gjykatës Kushtetuese, i kancelarit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë, z. Arbër Kushe, për kalimin për short elektronik të kërkesës nr.4142, datë 26.04.2019 dhe vazhdimi i proceseve gjyqësore nga gjyqtari i shortit.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  73
Data:  02.07.2020
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 73 Date: 02.07.2020
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.