PrintCloseKërkesa

Viti:  2020
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ARBEN MALAJ
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 148/2019, datë 18.12.2019 të Kuvendit të Shqipërisë Për shkarkimin e zotit Arben Malaj nga detyra e anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Rregullimi i pasojave që burojnë nga shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit objekt kërkese ose përcaktimi i organit përgjegjës kushtetues për rregullimin e tyre.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  76
Data:  03.07.2020
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 76 Date: 03.07.2020
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.