PrintCloseKërkesa

Viti:  2020
Data e ardhjes:  
Kërkues:  DRITAN NAUM
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor, si rezultat i mosshqyrtimit të çështjes brenda një afati të arsyeshëm ligjor.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  78
Data:  22.07.2020
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 78 Date: 22.07.2020
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.