PrintCloseKërkesa

Viti:  2020
Data e ardhjes:  
Kërkues:  PARTIA BALLI KOMBËTAR DEMOKRAT
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës i ligjit nr. 35/2020 Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.01.1995 Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë, të ndryshuar.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  80
Data:  22.07.2020
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 80 Date: 22.07.2020
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.