PrintCloseKërkesa

Viti:  2020
Data e ardhjes:  
Kërkues:  MINERVA KOTHERJA
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Konstatimi i cenimit të së drejtës kushtetuese për një proces të rregullt ligjor si rezultat i mosekzekutimit, brenda një afati të arsyeshëm, të vendimit nr. 86, datë 6.02.2017 të Gjykatës së Apelit Durrës.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  95
Data:  30.10.2020
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 95 Date: 30.10.2020
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.