PrintCloseKërkesa

Viti:  2020
Data e ardhjes:  
Kërkues:  BARDHYL IBRA
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.00-2020-103, datë 22.05.2020 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. Shfuqizimi si e papajtueshme me Kushtetutën i shprehjes akti i rekursit dhe memoriet duhet të nënshkruhen, me pasojë mospranimi, nga mbrojtësit, të parashikuar në nenin 435, pika 2, të Kodit të Procedurës Penale. Shfuqizimi si e papajtueshme me Kushtetutën i shprehjes i pandehuri dhe palët private përfaqësohen nga mbrojtësit, të parashikuar në nenin 437, pika 3, të Kodit të Procedurës Penale. Shfuqizimi si e papajtueshme me Kushtetutën i shprehjes rekursi penal të nënshkruhet nga mbrojtësi, në të kundërt ai nuk pranohet për shqyrtim në Gjykatën e Lartë të vendimit nr. 5, datë 15.09.2009 të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  94
Data:  27.10.2020
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 94 Date: 27.10.2020
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.