PrintCloseKërkesa

Viti:  2020
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ALBERT BORA
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 741, datë 02.03.2020 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i togfjalëshit për të cilat është parashikuar e drejta e ankimit të nenit 316 të Kodit të Procedurës Civile.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  97
Data:  16.11.2020
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 97 Date: 16.11.2020
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.