PrintCloseKërkesa

Viti:  2021
Data e ardhjes:  
Kërkues:  DHURATA REÇI, BLEDAR LLAGAMI, ETLEVA BELIU, AFËRDITA SARAÇI, BETINA XHEPA
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën dhe Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, i neneve 6, pika 1, shkronja b dhe 7, pika 2, shkronjat a dhe b, të ligjit nr. 133/2015 Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  49
Data:  18.03.2021
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 49 Date: 18.03.2021
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.