PrintCloseKërkesa

Viti:  2021
Data e ardhjes:  
Kërkues:  KUJTIM BETI, MERITA BETI, JOHANS BETI
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi i vendimeve nr. 4071 Akti, datë 29.10.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe nr. 00-2020-388, datë 23.09.2020 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë si tё papajtueshme me Kushtetutën.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  34
Data:  26.02.2021
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 34 Date: 26.02.2021
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.